Kezdőlap » Házirend

Házirend

A Hajnóczy piac fenntartója és üzemeltetője – a továbbiakban üzemeltető – a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/B.)

A piac rendjét – figyelemmel az 55/2009. (III. 13.) Kormányrendeletben foglaltakra – az üzemeltető az alábbiakban határozza meg.

Vásárló a panaszával fordulhat közvetlenül az árushoz, vagy az üzemeltetőhez, a Fogyasztóvédelmi Egyesülethez (Pécs, Apáca u. 15.), a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (7622 Pécs, Szabadság u. 7.)

A házirend hatálya

A házirend betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. Területi hatálya, a Hajnóczy piac teljes működési területe.

A házirend célja

Jelen házirend célja, hogy a Hajnóczy piac területén kereskedelmi tevékenységet végző személyek (Bérlők), a Hajnóczy piac alkalmazásában álló személyek, valamint a Hajnóczy piac vásárlói harmonikus rendszerben, együttműködve, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik ellátását összehangolva tudják a Hajnóczy piac kapacitásaihoz és lehetőségeihez mérten az elérhető szolgáltatásokat nyújtani/igénybe venni, tevékenységeiket végezni, biztosítva mindezzel a Hajnóczy piac folyamatos és hatékony kereskedelmi működését.

Általános szabályok

 1. A Hajnóczy piacon csak az Üzemeltető által kijelölt helyen, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel kötött bérleti vagy más, használatra jogosító szerződés alapján lehet kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet végezni, kivétel ez alól az alkalmi árusítás, az arra kijelölt asztalokon. A használó köteles a működéshez szükséges engedélyeket beszerezni, a bérbeadónak bemutatni, nevét, telefonszámát az általa használt területen jól látható helyen kifüggeszteni.   Használatra jogosító szerződés megkötésére vonatkozó eljárási szabályokat külön szabályzat tartalmazza.
 2. A Hajnóczy piacon a Bérlők, a helyhasználók kötelesek helyiséget rendeltetésszerűen használni.
 3. A Hajnóczy piac és annak területén a Bérlők, helyhasználók kötelesek betartani az üzlethelyiségre, a kereskedelmi/szolgáltató/egyéb tevékenységet folytató személyekre, továbbá az árusított, szolgáltatott termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági, higiéniai, növény- és állategészségügyi, köztisztasági, tűz-, vagyon-, munkavédelmi és egyéb szakmai előírásokat, jogszabályokat.
 4. A Hajnóczy piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a Bérlő, helyhasználó feladata, kizárólag a kijelölt, e célt szolgáló területen lehetséges.
 5. . A Hajnóczy piac területén járművel megállni, árut le, illetve felrakodni csak az arra kijelölt helyen lehet.
 6. A Hajnóczy piac területén tilos kerékpárral (tolva sem), rollerrel, és egyéb eszközzel – mozgáskorlátozott mozgását segítő eszköz kivételével – közlekedni.
 7. A Hajnóczy piac épületének falain elhelyezett tűzvédelmi berendezések (poroltó, tűzcsap; stb.) és ezek jelzések láthatóságának, hozzáférhetőségének korlátozása szigorúan TILOS.
 8. A Hajnóczy piacon a vásárlók, látogatók részére kijelölt közlekedő utakat, ajtókat, stb., minden Bérlőnek, helyhasználónak szabadon kell hagynia, azokat göngyöleggel, áruval vagy más egyéb módon nem torlaszolhatják el.
 9. A Hajnóczy piac területén biztonsági térfigyelő rendszer működik. A piacra belépőknek a térfigyeléshez, a felvételek készítéséhez, az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez a belépéssel megadottnak tekintendő.
 10. A Hajnóczy piacon bármilyen rendezvényt, gyűlést tartani, szórólapot osztani, kihelyezni, kérdőíves felmérést végezni csak és kizárólag Bérbeadó engedéllyel lehetséges.
 11. A Hajnóczy piac területén dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges.
 12. A Hajnóczy piac területén szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve azon bérlőknek, akiknek ez a szerződésében külön pontként szerepel.
 13. Segítő kutyán kívül a Hajnóczy piacra kutyát bevinni tilos.
 14. Az üzemeltető jogosult és köteles a Házirendben foglaltakat ellenőrizni, a Házirend megszegőit szóban, írásban figyelmeztetni, indokolt esetben a házirendet be nem tartó személy a Hajnóczy piac területéről kitiltható.
 15. Árusítással, helyfoglalással kapcsolatos kérdés esetén a Piacfelügyelő iroda áll rendelkezésre (+36-20-276-6403).

Nyitvatartási rend:

 1. A Hajnóczy piac nyitvatartási ideje:

Hétfő – péntek: 6:00-17:00

Szombat: 6:00-14:00

Vasárnap: ZÁRVA